Informacje dla dostawców

Tutaj znajdziesz ogólne informacje dotyczące zasad środowiskowych względem nas i naszych dostawców.

Zasady dotyczące ochrony środowiska obowiązujące wykonawców realizujących prace na terenie WISS:
  1. WISS - jako zamawiający wykonanie prac na terenie Firmy, zapewnia Wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i normą ISO 14001;
  2. wykonawca realizujący prace na terenie WISS jest nadzorowany przez wyznaczonego przedstawiciela WISS;
  3. wykonawca przygotowuje, organizuje oraz prowadzi prace na terenie WISS w sposób zapobiegający pożarom, degradacji środowiska oraz wszelkim awariom, w tym środowiskowym;
  4. w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej Wykonawca powiadamiania przedstawiciela WISS oraz bezzwłocznie podejmuje działania prowadzące do usunięcia awarii i jej skutków;
  5. wykonawca składuje swoje materiały i sprzęt w miejscach uzgodnionych z wyznaczonym przedstawicielem WISS, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę środowiska;
  6. odpady powstałe w wyniku realizacji prac są zagospodarowywane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i warunkami umowy;
  7. wykonawca we własnym zakresie zapoznaje swoich pracowników z wymaganiami środowiskowymi obowiązującymi w WISS;
  8. podjęcie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad i jest zobowiązaniem do ich przestrzegania.