Informace pro dodavatele

Zde najdete informace o zásadách ochrany životního prostředí pro nás a naše dodavatele.

Zásady o ochraně životního prostředí platné pro zhotovitele provádějící práce v prostoru firmy wiss:
  1. WISS - jako zadavatel provedení prací zajišťuje Zhotovitelům v prostoru firmy možnost organizovat a provádět práce v souladu s platnými předpisy, zvláště pak v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a s normou ISO 14001;
  2. na zhotovitele provádějícího práce v prostoru firmy WISS dohlíží stanovený zástupce firmy WISS;
  3. zhotovitel připravuje, organizuje a provádí práce v prostoru firmy WISS tak, aby zabránil požárům, degradaci životního prostředí a veškerým haváriím, včetně týkajících se životního prostředí;
  4. v případě vzniku havarijní situace informuje Zhotovitel zástupce WISS a bezodkladně provede činnosti, které povedou k odstranění havárie a jejích následků;
  5. zhotovitel skladuje své materiály a zařízení v místech dohodnutých s určeným zástupcem WISS způsobem, který zajišťuje bezpečnost a ochranu prostředí;
  6. s odpady vzniklými při realizaci prací Zhotovitel nakládá v souladu s platnými právními požadavky a smluvními podmínkami;
  7. zhotovitel seznámí své pracovníky ve vlastní kompetenci s požadavky na ochranu životního prostředí platnými ve WISS;
  8. zahájení prací znamená akceptaci výše uvedených zásad a je závazkem jejich dodržování.